Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Currently using mozilla as browser on windows 8 & need to install on another computer in the same network which has windows 7

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Another computer in my network was using internet explorer and it has crashed. Would love to set it up with mozilla, however, can't get on the internet from the computer running the windows 7 that previously ran the internet explorer. Not sure if I can copy file to CD (or how) or do a free download to the windows 8 system possibly to a CD/flash drive and then install to the windows 7 system. Again, the computer I plan to use for the install has windows 8 & mozilla so I'm a little afraid of downloading a version on the same computer and messing up my windows 8 browser. Any suggestions?

Another computer in my network was using internet explorer and it has crashed. Would love to set it up with mozilla, however, can't get on the internet from the computer running the windows 7 that previously ran the internet explorer. Not sure if I can copy file to CD (or how) or do a free download to the windows 8 system possibly to a CD/flash drive and then install to the windows 7 system. Again, the computer I plan to use for the install has windows 8 & mozilla so I'm a little afraid of downloading a version on the same computer and messing up my windows 8 browser. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download Firefox from here - http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html - to a USB Flash Drive.