Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Which Firefox do I use for a Gateway LT netbook?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 67Driver

more options

I recently purchased a Gateway LT2802u with Windows 7 Starter. Internet Explorer continually crashes so I would like to install Firefox but I'm not sure which version I should download. Any help would be appreciated.

I recently purchased a Gateway LT2802u with Windows 7 Starter. Internet Explorer continually crashes so I would like to install Firefox but I'm not sure which version I should download. Any help would be appreciated.

Giải pháp được chọn

You should download the latest version. At the current time that is Firefox 10.0.1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You should download the latest version. At the current time that is Firefox 10.0.1.

more options
more options

Thank you. Installed without issue and works much better than IE.