Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Norton not visible anymore after upgrade to 6.0, so I can't use my cards etc anymore

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Inkie59

more options

After my upgrade to 6.0 I can't use safe identity from Norton anymore in Firefox. When I look at Windows Internet explorer Norton is visible and I can use it there. This wasn't before the upgrade. What tot do

After my upgrade to 6.0 I can't use safe identity from Norton anymore in Firefox. When I look at Windows Internet explorer Norton is visible and I can use it there. This wasn't before the upgrade. What tot do

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

I did the live update and that is now the latetst version. But the Norton toolbar still isn't visible in Firefox