Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is firefox version 2.0.0.3 compatible with windows 7?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have windows 7 installed on my PC and I need to install firefox on my pc but not the latest version because my work need to have version 2.0.0.3. so Is firefox version 2.0.0.3 compatible with windows 7?

I have windows 7 installed on my PC and I need to install firefox on my pc but not the latest version because my work need to have version 2.0.0.3. so Is firefox version 2.0.0.3 compatible with windows 7?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It should work on Windows 7, though if you want Firefox 2 you would be better off using the last version (2.0.0.20) available from ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/win32/

more options

You can use a portable Firefox 2.0.0.20 version for those sites and install the regular Firefox 3.6.12 version for all other internet usage.

See http://portableapps.com/apps/internet/browsers/portable_firefox

You can find the portable Firefox 2.0.0.20 version under "Mozilla Firefox, P.E. Legacy > Mozilla Firefox":
Win: http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Mozilla%20Firefox,%20P.E.%20Legacy/