Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When browsing in private mode, FF on Android is opening windows in public mode.

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi datumizer

more options

When browsing the Web in private browsing mode, sometimes Firefox on Android will open new windows in the regular mode. I think that if you're browsing in private browsing mode, all new windows should stay in that mode as well. Thanks.

When browsing the Web in private browsing mode, sometimes Firefox on Android will open new windows in the regular mode. I think that if you're browsing in private browsing mode, all new windows should stay in that mode as well. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is there a bug report system I can report this issue to? Thanks.