Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add a file as an attachment in email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I use internet explorer 11 I open my hotmail account and selcet New to send an email When I open the dropdown box 'insert' and selct files or attachments - the screen freezes and locks doen. It shold go to my documents foldr

I use internet explorer 11 I open my hotmail account and selcet New to send an email When I open the dropdown box 'insert' and selct files or attachments - the screen freezes and locks doen. It shold go to my documents foldr

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please explain how that is related to Firefox support?