Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I access Hotmail.com without being directed to Outlook (it's OK in Internet Explorer and Google Chrome)?

more options

I have had a Hotmail email address for some time and recently added an Outlook email address. Now I cannot access the Hotmail account - I'm automatically presented with the Outlook one. Same when I try to go to Hotmail.com. There is no such problem using Internet Explorer or Google Chrome, so I guess I need to change something in Firefox?

I have had a Hotmail email address for some time and recently added an Outlook email address. Now I cannot access the Hotmail account - I'm automatically presented with the Outlook one. Same when I try to go to Hotmail.com. There is no such problem using Internet Explorer or Google Chrome, so I guess I need to change something in Firefox?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Use this address https://login.live.com/

more options

Outlook and Hotmail are the same service via Microsoft. I use the Windows Live Mail program.

more options

When I go to Windows live I am presented with my Outlook email address - I cannot get it to accept my Hotmail email address.

more options

Oops, your question posted twice. I replied in your other thread and suggest we continue here: https://support.mozilla.org/questions/1029670