பயர்பாக்ஸ் Support

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

பயர்பாக்சுன் ஆரம்பியுங்கள் - முக்கிய விடயங்கள் பற்றிய மேற்பார்வை

பயர்பாக்சுன் ஆரம்பியுங்கள் - முக்கிய விடயங்கள் பற்றிய மேற்பார்வை

இந்த கட்டுரை Firefox இன் வசதிகளான - புத்தககுறி, கீற்றுகள், கூடுதல் இணைப்புகள் மற்றும் பிற வசதிகள் குறித்து விளக்குகிறது.

வலைத்தளங்களில் உங்கள் விருப்பங்களை கண்காணிக்க பயன்படுத்துதும் குக்கீகளை இயக்குவும் மற்றும் முடக்கவும்

வலைத்தளங்களில் உங்கள் விருப்பங்களை கண்காணிக்க பயன்படுத்துதும் குக்கீகளை இயக்குவும் மற்றும் முடக்கவும்

குக்கீகளில் உங்கள் விருப்பங்களை மற்றும் உள்நுழைவு நிலையை போன்ற விஷயங்களை இணையதளங்களில் சேமிக்கப்படுகிறது. பயர்பாக்ஸ் குக்கீகளை எப்படி நிர்வகிப்பது என்பதை கற்று கொள்லாம்.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More