Kotre typy informacijow móžu z Firefox synchronizować?

Tutón nastawk je snano zestarjeny.

Wažna změna je so na jendźelskim nastawku přewjedła, na kotrymž tutón přełoženy nastawk bazuje. Doniž so tuta strona njeaktualizuje, wam snano to pomha: How do I choose what information to sync on Firefox?

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Posledni raz zaktualizowany: 07/26/2022

Firefox Sync wam zmóžnja, zapołožki, přidatki, přehladowansku historiju a druhe informacje mjez wjacorymi gratami synchronizować. Tutón nastawk wam pokazuje, kak móžeće tute nastajenja wubrać. Za informacije, kak móžeće konto Sync załožić abo swoje graty rjadować, hlejće Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Kotre informacije móžeće mjez swojimi gratami dźělić?

Móžeće slědowace informacije na swojich gratach synchronizować:

 • Zapołožki: To wam přistup k wšěm swojim najlubšim sydłam na wšěch swojich synchronizowanych gratach zmóžnja.
 • Historija: To wam přistup k sydłam zmóžnja, kotrež sće w zańdźenosći na wšěch swojich synchronizowanych gratach wopytał.
 • Wočinjene rajtarki: Maće přistup k swojim wočinjenym rajtarkam z tłóčatkom Synchronizowane rajtarki na swojim ličaku, a w rajtarku Historija na swojim graće Android. Čitajće nastawk Synchronizowane rajtarki z druhich gratow pokazać za podrobnosće.
 • Přizjewjenja a hesła: To wužiwarske mjena a hesła synchronizuje, kotrež wužiwaće, zo byšće so pola websydłow přizjewił. Jeli hłowne hesło wužiwaće, hlejće Hłowne hesło ze Sync wužiwać za wažne informacije wo tym, kak móžetej Sync a hłowne hesło ze sobu interagěruja.
 • Adresy: To adresy synchronizuje, kotrež wužiwaće, zo byšće formulary na webstronach wupjelnił. Hlejće Automatically fill in your address on web forms.
 • Kreditne karty: To daty kreditneje karty synchronizuje, kotrež sće w Firefox składował. Hlejće Automatically fill in credit card information on Firefox for Android a Automatically fill in credit card and payment method data on Web forms.
 • Přidatki: Wubjerće tutón kontrolny kašćik, jeli swoje přidatki mjez swojimi gratami synchronizować. Přidatki za Firefox za desktop njedadźa so z mobilnymi wersijemi Firefox synchronizować.
 • NastajenjaNastajenjaNastajenja : To nastajenja synchronizuje, kotrež sće změnił, na přikład wašu startowu stronu na desktopowych gratach.

Synchronizowanske informacije na ličaku rjadować

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće potom Nastajenja, po wersiji macOS.Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton a wubjerće Nastajenja.
 2. Klikńće na Sync w menijowych nastajenjach, zo byšće synchronizowanske wokno wočinił.
  • Jeli synchronizowanske wokno Synchronizacija: ZAPINJENY pokazuje, klikńće na Změnić….
  • Jeli Synchronizacija: WUPINJENY pokazuje, klikńće na Synchronizaciju zmóžnić…, zo byšće synchronizaciju zmóžnił.
 3. Wubjerće w dialogu Wubjerće, štož ma so synchronizować, kotryž so wočinja, kontrolne kašćiki pódla informacijow, kotrež chceće synchronizować.
  Fx89ChooseSyncSettings
 4. Klikńće na Změny składować.

Synchronizowanske informacije na graće Android rjadować

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka. Settings icon in address bar in android

 2. Podótkńće so Nastajenja.
 3. Podótkńće so swojeje e-mejloweje adresy pod Konto, kotraž so horjeka jewi.
 4. Wubjerće kontrolne kašćiki pódla typow informacijow, kotrež chceće synchronizować.
  FxA91-ChooseWhatToSync
  • Waše změny budu so awtomatisce składować, hdyž nastajenja wopušćeće.

Synchronizaciske informacije na iOS-graće rjadować

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka deleka na wobrazowce (meni budźe horjeka naprawo, jeli iPad wužiwaće):
  Firefox iOS menu bar

 2. Podótkńće so Nastajenja.
 3. Podótkńće so pod Konto Firefox swojeje e-mejloweje adresy.
 4. Přeńdźće k suwakej pódla typow informacijow, kotrež chceće synchronizować.
  • Waše změny so awtomatisce składuja, hdyž nastajenja wopušćeće.

Tutón nastawk dźělić: https://mzl.la/3GfoSgM

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije